Monthly Archive: November 2013

இறைவா உன்னிடம் ஓர் வரம் ….. 2

இறைவா உன்னிடம் ஓர் வரம்

இறைவா உன்னிடம் ஓர் வரம் வேண்டும் பேராசை கொண்ட மனதை கட்டுபடுத்து இருக்கும் வசதியினில் வாழ்வை செழிப்பாக்க பக்குவமாக்கு முடியாது என்று தெரிந்த...